Изберете страница

Инвестиционно предложение

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че „Агробиовет“ ЕООД представя инвестиционно предложение, което е изменение и допълнение на Уведомление за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за разделянето на УПИ VIII-18 „ За СПТД“, находящ се в кв.2 по плана на с. Равно поле, общ. Елин Пелин подадено на 11.03.2020 г. и Писмо-отговор от РИОСВ София с изх.№3607-2383/04.05.2020 г..

Уведомлението за инвестиционно намерение се отнася само за промяна в обстоятелствата в УПИ ХХII-18 , кв. 2, СПЗ на с. Равно поле, общ. Елин Пелин собственост на „Агробиовет“ ЕООД и то е свързано с „Изграждане на склад, производствена част и офис”.

Предвижда се новопостроената сградата да има обособена офисно-санитаро-битова част; производствено помещение за пакетиране почвени смеси за цветя и зеленчуци в различни разфасовки; склад за готова продукция; производствено помещение за производство на био сертифицирани течни торове на основата на биохумус /тор от калифорнийски червей/ или суха пилешка тор, както и препакетиране на торове;