Изберете страница

Инвестиционно предложение

СЪОБЩЕНИЕ от 21.04.2023 

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС АгроБиоВет ЕООД уведомява за ИП „Преработка на сух биохумус до течен биохумус в част от имот с идентификатор 47336.62.183 по КК и КР на гр. Мартен, община Русе.